Community Police

Community Police

सामुदायिक प्रहरीको गतिबिधी:- समुदायस्तरमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखी देहायका गतिबिधिहरू उल्लेख गरीएको छ ।
(क) हाल संचालित केन्द्र एवं कार्यरत जनशक्ति जम्मा संख्या                                             
जम्मा सामुदायिक सेवा केन्द्र                                               –  १६
सक्रिय सामुदायिक सेवा केन्द्र                                              –  १६
सामुदायिक सेवा केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरू                –  २७
(ख) सामुदायिक सेवा केन्द्रहरुद्वारा संचालित प्रमुख क्रियाकलापहरु
जनचेतनामूलक क्रियाकलाप
घरदैलो कार्यक्रम                                                             – २४१
स्कूल सम्पर्क कार्यक्रम                                                     – ९२
सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक नियम                                         – ३७
अपराध नियन्त्रण तथा सजगता                                           – १५७
मिलापत्र                                                                        – १४९
सामुदायिक सेवा सम्बन्धी प्रचारप्रसार                                   – ५८
समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम                                          - ३१००
(ग) अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलापहरू
नागरिक–प्रहरी अन्तरक्रिया                                                  – ६१
स्थानीय विवाद सामाधान                                                    – ९२
सूचना संकलन                                                                  – ४६
लागूऔषध नियन्त्रण                                                           – १९६
(घ) बनस्वास्थ्य तथा वातावरण सम्बन्धी क्रियाकलापहरू
जनस्वास्थ्य कार्यक्रम                                                           – ५८
बृक्षारोपण                                                                         – २२
सरसफाई कार्यक्रम                                                              – ८८
(ङ)अन्य सामाजिक क्रियाकलाप
दैवीप्रकोप उद्धार                                                                 – २५
पिडित सहयोग                                                                   – ९३
विविध                                                                              –४२