Community Police

सामुदायिक प्रहरीको गतिबिधी

(क) हाल संचालित केन्द्र एवं कार्यरत जनशक्ति जम्मा संख्या                                             

       जम्मा सामुदायिक सेवा केन्द्र                                       –  १६

       सक्रिय सामुदायिक सेवा केन्द्र                                      –   १६

        सामुदायिक सेवा केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरु        –  २७

(ख) सामुदायिक सेवा केन्द्रहरुद्वारा संचालित प्रमुख क्रियाकलापहरु

    जनचेतनामूलक क्रियाकलाप

    घरदैलो कार्यक्रम                                           – २११

   स्कूल सम्पर्क कार्यक्रम                                    – ६६

   सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक नियम                      – २७

   अपराध नियन्त्रण तथा सजगता                        – १४६

   मिलापत्र                                                       – ११९

  सामुदायिक सेवा सम्बन्धी प्रचारप्रसार                –४१

अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलाप

        नागरिक–प्रहरी अन्तरक्रिया                        – ४९

        स्थानीय विवाद सामाधान                          – ८५

        सूचना संकलन                                         – ३८

        लागूऔषध नियन्त्रण                                – १५९

बनस्वास्थ्य तथा वातावरण सम्बन्धी क्रियाकलाप

       जनस्वास्थ्य कार्यक्रम                            – ३८

       बृक्षारोपण                                           – १२

       सरसफाई कार्यक्रम                                – ४४

      अन्य सामाजिक क्रियाकलाप

      दैवीप्रकोप उद्धार                                     – २५

      पिडित सहयोग                                      – ७५

      विविध                                                 –३७